Dni Fotografii

Powrót
Strona główna

XXIX DNI FOTOGRAFII – ŚWIDNICA 2016
09 – 11 września 2016 r

Patronat:
Beata Moskal – Słaniewska – Prezydent Miasta Świdnicy

Organizatorzy:
Andrzej Protasiuk /Es FIAP/, Świdnicki Ośrodek Kultury
Współorganizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
Regionalna Informacja Turystyczna i Kulturalna w Świdnicy

PROGRAM
09 września /piątek/
 godz. 18.00
wernisaż pokonkursowej wystawy „XXII MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII – ZESTAW – ŚWIDNICA 2016” oraz wręczenie nagród
godz. 18.45
wernisaż wystawy
godz. 19.30
wykład
/Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18/

10 września /sobota/
godz. 10.00
START „XXV FOTOMARATONU ŚWIDNICKIEGO 2016”
/Klub „Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/

godz. 16.00
wernisaż wystawy
/Galeria Fotografii, Rynek 44/

godz. 17.00
wykład
Wernisaż wystawy
/Muzeum Dawnego Kupiectwa ,Rynek 34/

godz. 19.00 – 21.00
FOTOPREZENTACJE w Wieży Ratuszowej
wernisaże wystaw autorskich:
/Wieża Ratuszowa, ul. Wewnętrzna 2/

godz. 22.00
META „XXV FOTOMARATONU ŚWIDNICKIEGO 2016”
/Klub “Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/

11 września /niedziela/
godz. 12.00
Wręczenie nagród „XXV FOTOMARATONU ŚWIDNICKIEGO 2016”
/Teatr, Rynek 44/

Ponadto:
WYSTAWA PLENEROWA „XXV FOTOMARATON ŚWIDNICKI 2016”

 

dni-foto_logo_2016-04-14

XXV FOTOMARATON ŚWIDNICKI – 10 września 2016 r
FOTOGRAFIA CYFROWA

NAGRODY PIENIĘŻNE – 5000 zł
oraz wiele innych nagród rzeczowych i niespodzianek

FOTOGRAFIA CYFROWA
Warunki uczestnictwa:

  • w Fotomaratonie może wziąć udział każdy fotografujący aparatem cyfrowym
  • początek konkursu 10 września 2016 r. (godz.10.00)
  • zadanie polega na realizacji w ciągu 12 godzin 12 zadanych tematów fotograficznych
  • liczy się kreatywność, indywidualny sposób patrzenia na otaczający świat, wytrwanie do końca Fotomaratonu
  • meldujesz się osobiście w biurze Fotomaratonu, Klub “Bolko”pl.Grunwaldzki 11, w dniu 10 września o godz.10.00.
  • o godzinach 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 otrzymujesz po dwa tematy fotograficzne
  • na każdy temat realizujesz 1 zdjęcie (dopuszcza się możliwość obróbki komputerowej we własnym zakresie)
  • kolejność realizacji tematów obowiązkowa
  • zdjęcia muszą być zapisane na płycie CD w formie w formie JPG, którą otrzymasz od organizatorów, dopuszcza się możliwość obróbki komputerowej

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 11.09. 2016 r. o godz. 12.00 w  Teatrze Miejskim, Rynek 44.

Koszt uczestnictwa w Fotomaratonie wynosi 40 zł. Dyskwalifikacja następuje w przypadku: nie stawienia się na określony czas w biurze Fotomaratonu, braku realizacji zadanych tematów lub ich realizacja niezgodna z ustaloną kolejnością.

Przedłożone prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia.

Autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione, a autor prac posiada
stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych).  Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami.Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)na potrzeby konkursu.
Zgłoszenia do udziału w Fotomaratonie przyjmuje Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100  Świdnica, tel. 74/ 8515657, 74/852 29 78, e-mail: sok@sok.com.pl

nagrody: I miejsce 3000 zł. II miejsce 1500 zł. III miejsce 500 zł.
JURY zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Zdjęcia z wystawy pozostają w archiwum ŚOK.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć w celu reklamy wystawy.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY, RYNEK 43
TEL. 74 /8515657 lub   74/852 29 78

13041127_1745435979060267_4501550561537706992_o

ZESTAW 2016
XXII MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII

REGULAMIN
1. W konkursie biorą udział wyłącznie zestawy, cykle prac.
2. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
3. Jeden autor może nadesłać do 4 zestawów w każdym dziale.
4. Na odwrocie każdej pracy należy podać kolejno:
– imię i nazwisko autora,
– dokładny adres,
– e-mail,
– tytuł działu,
– numer kolejny zestawu zgodny z dołączoną kartą zgłoszenia,
– tytuł zestawu
– kolejność prac w zestawie lub jego układ graficzny na osobnej kartce 5.
Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać na adres:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Franciszkańska18 ,58-100 Świdnica
z dopiskiem: ZESTAW 2016
6. Organizatorzy zapewniają zwrot prac w tych samych opakowaniach.
7. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i
publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.
8. Prace nagrodzone pozostają wyłączną własnością autorów.
9. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
10.Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących
organizatorów i Uczestników konkursu.
11. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw
autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor
oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada
stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na
fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o
prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami.

12. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)
na potrzeby konkursu.

DZIAŁ I
FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w którym żyjemy. Ważne problemy
społeczne. Osobisty stosunek autora do rzeczywistości. Reportaż, dokument,
fotografia publicystyczna. Format całego zestawu prac nie większy niż 70 x
100 cm.
DZIAŁ II
FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA
Poszukiwanie nowych środków wyrazu fotograficznego otaczającego nas świata,
ludzi, myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania formalne, poszukiwania w
obszarach struktury obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczywistości.
Format zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom
uczestnictwa i katalog z wystawy.
– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają bezpłatnie katalog z wystawy.

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i Nazwisko
Adres

Dział „Fotografia Reportażowa”
Tytuły prac

1.
2.
3.
4.

Dział „Fotografia Poszukująca’ ‚
Tytuły prac
1.
2.
3.
4.

TERMINARZ
Ostateczny termin przyjmowania prac do 31.07.2016 r.
Posiedzenie Jury do 15. 08. 2016 r.
Zawiadomienie o wynikach do 25. 08. 2016 r.
Ekspozycja wystawy wrzesień-listopad 2016 r.
Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2017 r.

NAGRODY
GRAND PRIX „ZESTAW 2016” MEDAL + 5.000 zł

DZIAŁ I FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
I NAGRODA – 1.500 zł
II NAGRODA-1.000 zł

DZIAŁ II FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA
I NAGRODA – 1.500 zł
II NAGRODA-1.000 zł
ORGANIZATORZY:
ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KURATOR KONKURSU:
ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Świdnicki Ośrodek Kultury tel. 74/8515657, 74/852 29 78

www.sok.com.pl
sok@sok.com.pl

XXII INTERNATIONAL PHOTO-CONTEST – SET 2016
REGULATIONS OF THE COMPETITION

1.Participants of the competition can only send sets, cycles of works.
2.The competition is accessible for all the persons who take photographs.
3.Up to 4 sets in every section can be sent in by one author.
4.At the other side of each work the following information should be
provided in the order as follows:
– author’s name and surname
-full address
-e-mail
-title of section
– subsequent number of set consistent with the attached application form
-title of set
– the order of works in a particular set or its graphic layout should be
written on a separate sheet of paper 5.The works in stiff packages should be
sent at the following adress: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,ul. Franciszkańska 18, 58-100 SWIDNICA ”SET – 2016”
6..The Organisers provide the return of works in the same packages.
7.The Organisers are in the right to reproduce and to publish the
photographs, free of charge, in the catalogue, the press, television and the Internet in order to advertise the exhibition.
8.The winning works become the exclusive ownership of the authors.
9.The Jury enjoy the right to divide the prizes in a different way.
10.Conditions of the competition have the force of contractual obligations obligatory for the Organisers and the Participants of the competition.

SECTION I
REPORTAGE PHOTOGRAPHY

Photographic registration of time and place we live in. Significant social issues. Personal autor’s attitude to reality. A report, document, journalistic photography. Size of the whole set – not bigger than 70×100 cm.

SECTION II
SEARCHING PHOTOGRAPHY

Searching for new means of photographic expression of the surrounding world, people, thoughts, feelings, experiences, impressions and so forth.

Contemplations of formal nature, searching in the areas of the structure of photographic representation of visual reality. Size of the whole set – not bigger than 70×100 cm.

FINAL RESOLUTIONS

„Each author of the works selected to be displayed will receive the diploma of participation and the catalogue of exhibition.

„All participants of the competition will receive the catalogue of exhibition free of charge.

THE APPLICATION FORM

Name

Address

SECTION I

REPORTAGE PHOTOGRAPHY

Titles of sets

1.

2.

3.

4.

SECTION II

SEARCHING PHOTOGRAPHY

Titles of sets

1.

2.

3.

4.

 

TIMETABLE

Deadline or submission of works till 31.07.2016
Sitting of Jury till 15.08.2016
Announcement of results till 25.08.2016
Exposition from September – November 2016
Return of all the works together with the catalogue of exhibition till 31.01.2017 PRIZES

GRAND PRIX SET’ 2016 THE MEDAL + 5.000 ZL
SECTION I REPORTAGE PHOTOGRAPHY
PRIZE – 1.500 ZL
II PRIZE-1.000 ZL

SECTION II SEARCHING PHOTOGRAPHY
I PRIZE 
– 1.500 ZL
II PRIZE-1.000 ZL

THE ORGANISER:
SWIDNICKI OSRODEK KULTURY
/Swidnica Culture Centre/

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
THE COMMISSIONER OF THE COMPETITION:

Andrzej Protasiuk /Es.FIAP/

Detailed information on the competition can be obtained from: Swidnicki Osrodek Kultury phone number: +48 74 8515657, +48 74852-29-78

www.sok.com.pl sok@sok.com.pl

Newsletter

Bądz zawsze na bieżąco, zapisz się do newslettera!